مشخصات فردی و زندگینامه
نام:علی
نام خانوادگی:قانعی اردکان
شهرت:قانعی
پست الکترونیک:ghanei83@yahoo.com
تلفن همراه:09127580207
آدرس وب سایت:ghanei83@yahoo.com
نخصص ها:علوم قرآنی ، فقه و اصول ، تفسیر